REGULAMIN - Mariusz Czajkowski

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin
_________________________________________________
Dla użytkowników serwera mczajkowski.pl
§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z serwera mczajkowski.pl oraz warunki umowy słownej/pisemnej zawartej z Właścicielem serwera.

2. Poprzez serwer mczajkowski.pl rozumie się właściciela serwera mczajkowski.pl Mariusza Czajkowskiego działającego po przez projekt prowadzony jako hobby zwanym dalej jako administratora z jego prywatnych środków i ma charakter dotacyjny.

3. Mariusz Czajkowski jako Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl w niniejszym regulaminie oświadcza i informuje osoby podejmujące współpracę iż utrzymywanie serwera oraz zlecane mu wykonanie stron(y) i innych prac związanych z serwerem mczajkowski.pl nie są wykonywane jako praca zarobkowa.

4. Poprzez Użytkownika rozumie się osobę, która złożyła zamówienie na wybrane konto i zaakceptowała warunki umowy słownej/pisemnej zawartej z Właścicielem/Administratorem serwera mczajkowski.pl.

5. Poprzez serwer rozumie się fizyczne urządzenie zarządzane przez Właściciela/Administratora i udostępniające odpowiednie konto według umowy słownej/pisemnej zawartej z Użytkownikiem.

6. Poprzez łącze Właściciela/Administratora rozumie się łącze transmisji danych, za pomocą którego do sieci Internet podłączony jest  serwer mczajkowski.pl.

7. Administratorem jest osoba odpowiedzialna za utrzymanie serwera, usuwanie awarii, zarządzanie kontami oraz wszystkimi sprawami związanymi bezpośrednio z działaniem serwera mczajkowski.pl.

8. Strony zawierają umowę poprzez złożenie i zrealizowanie zamówienia na konto w formie elektronicznej, słownej lub sporządzonej pisemnie za zgodą obu stron.

9. Przedmiotem umowy jest  konto założone na serwerze mczajkowski.pl  przez Właściciela/Administratora na rzecz Użytkownika z warunkami ustalonymi przez oby dwie strony o  parametrach określonych w założonym koncie przez Właściciela/Administratora za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Właściciela/Administratora oraz na podanych w niniejszym Regulaminie warunkach, w tym również uwzględniając warunki gwarancji SLA (gwarantowanego poziomu uptime serwera), o ile takie warunki zostały uwzględnione dla zamówionego przez Użytkownika konta.

10. Właściciel/Administrator oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane osobowe i adresowe są prawdziwe i aktualne.

11. Złożenie zamówienia na jakiekolwiek konto proponowane przez Właściciela/Administratora jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów tego Regulaminu przez Użytkownika.

§ 2. Konta testowe

1.Wszystkie konta testowe oferowane są na czas określony zgodnie z ustaleniami słownymi/pisemnymi lub droga elektroniczną po przez e-mail.

2. Konta testowe mogą posiadać różnego rodzaju ograniczenia, które zdejmowane są po zdecydowaniu się na jakiekolwiek konto z współpracy (dokładne informacje o ograniczeniach w koncie testowym będą podawane w opisie danych konta podczas jego zakładania).

3. Użytkownik ma prawo do skorzystania tylko jeden raz z konta testowego na określony czas ustalony słownie/pisemnie lub drogą elektroniczną po przez e-mail.

4. Warunkiem otrzymania dostępu do konta testowego jest złożenie odpowiedniej prośby podając wszystkie wymagane dane osobowe i adresowe, wysyłając je na adres e-mail Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl.

5. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji (np. telefonicznie) danych zapisanych w prośbie o konto i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - do usunięcia/odrzucenia prośby o konto testowe.

6. Okres korzystania z konta testowego może zostać skrócony w przypadku złamania zasad Regulaminu lub przekroczenia dostępnych limitów konta testowego.

7. Złożenie prośby na konto testowe nie zobowiązuje w żaden sposób Użytkownika do przejścia na proponowane konta współpracy lub innych z polecanych.

8. Użytkownik ma prawo do złożenia prośby na konto współpracy zachowując całą poprzednią zawartość konta testowego.

9. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia całej zawartości konta testowego, jeśli nie będzie ono używane po przez osobę testującą.

10. Użytkownik konta testowego staje się automatycznie jego właścicielem i w całości odpowiada za wszystkie dane umieszczone na serwerze mczajkowski.pl.

11. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów, limitów kont testowych bez wcześniejszego informowania o tym Użytkownika w przypadku, kiedy uzna to za konieczne.

12. Właściciel/Administrator nie udziela gwarancji na poprawne działanie kont testowych i nie odpowiada za żadne dane Użytkownika przechowywane w ramach takiego konta. Użytkownik tym samym nie może domagać się żadnej rekompensaty w wyniku utraty danych bądź dostępu do usług zawartych na koncie.

13. W przypadku zrealizowania prośby, które narusza punkty niniejszego Regulaminu, Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zawieszenia i/lub usunięcia konta testowego bez informowania o tym fakcie z wyprzedzeniem.

14. W wyniku rozwiązania współpracy z winy Użytkownika, Właściciel/Administrator nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek czynności na zlecenie Użytkownika, w tym również do udostępniania zawartości konta , które zostało wyłączone.

§ 3. Konta

1.Z chwilą założenia konta , Użytkownik staje się wyłącznym właścicielem danego konta i w całości odpowiada za wszystkie dane umieszczane na serwerze mczajkowski.pl w ramach danego konta oraz dane przesyłane za pośrednictwem łącz internetowych Właściciela/Administratora.

2. Na kontach założonych na serwerze mczajkowski.pl zabronione jest uruchamianie programów typu SETI@HOME, Shoutcast, Icecast, Team Speak, Ventrilo, Mumble, serwerów gier oraz jakichkolwiek innych programów do transmisji audio/video lub w sposób znaczący obciążający serwer lub łącze Właściciela/Administratora.

3. Konta nie są zakładane Użytkownikowi, który chce wykorzystywanie konto do torrent-ów, gier on-line lub kont shell.

4. Zabronione jest również wykorzystywanie konta w sposób nieprawidłowy, niezgody z jej przeznaczeniem lub szkodliwy dla innych użytkowników sieci Internet, w tym między innymi, ale nie ograniczając się do: wysyłania niezamówionych treści reklamowych (tzw. "SPAM"), dokonywania ataków DoS/DDoS, skanowania serwerów należących do firm/osób, działania na szkodę Właściciela/Administratora lub jakiejkolwiek innej osoby bądź firmy.

5. Właściciel/Administrator nie odpowiada za działanie programów, skryptów umieszczanych na serwerze przez Użytkownika w sytuacjach, kiedy dany program/skrypt nie jest autorstwa Właściciela/Administratora i nie podlega jego wsparciu technicznemu. Właściciel/Administrator tym samym odpowiada za działanie programu, a nie oprogramowania udostępnianego przez innego producenta/osobę.

6. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia subodmeny w domenie serwera mczajkowski.pl po założeniu konta Użytkownikowi, gdy ten dopnie pierwszą prywatną domenę w panelu administracyjnym.

7. Właściciel/Administrator przyjmuje dopięcie pierwszej domeny prywatnej przez Użytkownika jako domenę główną w panelu administracyjnym.

§ 4. Konta sponsorowane

1. Serwer mczajkowski.pl oraz jego Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz działania stron umieszczonych na kontach sponsorowanych.

2. Użytkownicy kont sponsorowanych nie mogą działać na szkodę Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl oraz innych użytkowników, internautów.

3. Użytkownicy kont sponsorowanych muszą wywiązywać się z postanowień słownych/pisemnych zawartych podczas rozmowy, negocjacji z Właścicielem/Administratorem serwera mczajkowski.pl.

4. Użytkownik serwera mczajkowski.pl nie pomaga w instalacji skryptów, uploadzie itp. jeśli nie wyrazi takiej chęci słownej/pisemnej do Właściciela/Administratora.

5. Serwer mczajkowski.pl nie sponsoruje osób, które chcą otrzymać konto do torrent-ów, gier on-line, lub kont shell.

6. Na serwerze mczajkowski.pl jest zakaz stosowania skryptów: phpbb by przemo, serwerów proxy i innych generujących nadmierne obciążenie serwera.

7. Pliki niezgodne z zasadami Regulaminu kont sponsorowanych nie mogą być trzymane na serwerze mczajkowski.pl.

8. Nadużycie w § 4 punktu 7 tego Regulaminu będzie skutkowało usunięciem konta sponsorowanego.

9. Konta generujące nadmierne obciążenie będą zablokowane do wyjaśnienia lub natychmiastowo usunięte.

10.Zabrania się streamingu plików multimedialnych ulokowanych na serwerze mczajkowski.pl.

11.Jeżeli Właściciel/Administrator wykryje brak aktywności na koncie  zostanie ono usunięte.

12.Usunięcie występuje tylko wtedy gdy konto pozostaje puste przez okres 30 dni lub osoba, która otrzymała konto nie korzysta z żadnych usług na koncie.

13.Własciciel/Administrator serwera mczajkowski.pl nie pozwala umieszczać reklam na stronach hostowanych przez serwer mczajkowski.pl, chyba, że zostało wykonane porozumienie pomiędzy Użytkownikiem, a Własicicielem/Administratorem serwera mczajkowski.pl.

14.Użytkownik konta sponsorowanego może zwrócić się z prośbą o zezwolenie na reklamę do Własciciela/Administratora serwera mczajkowski.pl.

15.Jeśli strona otrzyma zgodę na reklamy nie mogą one za dużo obciążać serwera mczajkowski.pl.

16.Jeśli Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl wykryje reklamy, bannery lub farmy linków na kontach sponsorowanych bez zgody, to Użytkownik będzie upomniany lub jego konto zostanie usunięte.

17.Skutkiem nieprzestrzegania Regulaminu jest usunięcie konta sponsorowanego.

18.Nowy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na tej stronie.

19.Użytkownicy posiadający konto sponsorowane zgadzają się na otrzymywanie e-mail-i od Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl i akceptują treść Regulaminu.

§ 5. SLA

1. Właściciel/Administrator poprzez niniejsze regulacje gwarantuje Użytkownikowi, że dostępność jego serwera będzie wynosiła nie mniej niż 99,80% czasu w skali roku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

2. Czas dostępności serwera mczajkowski.pl mierzony jest za pomocą zewnętrznego, niezależnego systemu monitorującego serwer mczajkowski.pl Właściciela/Administratora z innej niż Polska lokalizacji i co każde 30 minut.

3. Poprzez przerwę w dostępie do serwera mczajkowski.pl rozumie się zgłoszenie przez system monitorujący braku odpowiedzi ze strony serwera mczajkowski.pl Właściciela/Administratora w wyznaczonym czasie i ze wszystkich jego lokalizacji równocześnie.

4. Sprawdzenie dostępności serwera mczajkowski.pl polega na wysłaniu do serwera mczajkowski.pl zapytania HTTP, który udostępnia konta Użytkownikom i odebraniu od niego poprawnej odpowiedzi w wyznaczonym czasie (30 sekund).

5. Właściciel/Administrator zobowiązuje się do udzielenia informacji o aktualnym czasie dostępności danego konta na życzenie Użytkownika.

6. Opisane w § 5 zasady SLA dotyczą tylko i wyłącznie kont założonych na serwerze mczajkowski.pl.

§ 6. Rejestracja i utrzymanie domen

1. Niniejsza nazwa Rejestrator, zwany dalej Rejestratorem określa zasady korzystania z domeny i domen na serwerze mczajkowski.pl oraz warunki współpracy słownej/pisemnej zawartej z Właścicielem/Administratorem serwera mczajkowski.pl.

2.Wydanie kodu AuthInfo dla domen wykupionych w ramach kont, wykupionej domeny i domen u Rejestratora domen możliwe jest po upływie pełnego roku (365 dni) od daty założenia konta na serwerze mczajkowski.pl i wykonaniu przez Użytkownika przedłużenia ważności domeny i domen u Rejestratora domen równej standardowej stawce przedłużenia danej domeny, zgodnie z regulaminem Rejestratora domeny oraz domen.

3. Wydanie kodu AuthInfo dla domen według standardowej stawki Rejestratora domen, która zostały przynajmniej raz przedłużone w ramach konta u Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl - jest bezpłatne.

4. Czas rejestracji i odnowień domen wyliczane są na czas teraźniejszy i w każdej chwili mogą ulec zmianie. Tym samym niezależnie od stawki dostępnych w momencie pierwszej rejestracji domeny u Rejestratora domen.

5. Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl zastrzega sobie prawo do domeny, jeśli Użytkownik konta na serwerze mczajkowski.pl zrezygnował on z konta, do którego została przydzielona domena lub w przypadku, kiedy dana domena jest spójną częścią konta, z której Użytkownik zrezygnował lub też zerwał współpracę słowno/pisemną z Właścicielem/Administratorem serwera mczajkowski.pl.

6. W przypadku domen przydzielanych w formie sponsoringu do konta oferowanego przez Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl, zabronione jest przenoszenie ich na serwery nie należące do Właścicidela/Administratora serwera mczajkowski.pl , zmiany delegacji (serwerów DNS), przekierowania na zewnętrzne adresy, do momentu zgody na taką opcję przez Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl .

7. Odnowienie domeny jest obowiązkowe w ramach konta założonego na serwerze mczajkowski.pl. Użytkownik jest zobowiązany do odnawiania posiadanych domen, w tym również domen promocyjnych lub otrzymanych w formie sponsoringu. Brak dokonania odnowienia domeny i jej przedłużającej ważność u Rejestratora domen równoznaczne jest z rezygnacją z danej domeny.

§ 7. Współpraca

1. Wszelkie stawki za konta na serwerze mczajkowski.pl mają charakter dotacyjny, na okres nie krótszy niż jeden rok, chyba że została wcześniej indywidualnie uzgodniona inna forma dotacji bądź w wyjątkowych sytuacjach dotacja za dane konto odbywa się na innej zasadzie uzgodnionej pomiędzy Właścicielem/Administratorem serwera mczajkowski.pl, a Użytkownikiem.

2. Przedłużenie współpracy odbywa się poprzez otrzymanie dotacji na serwer mczajkowski.pl na kolejny rok najpóźniej do 21 dnia daty ważności terminu dotacji na serwer mczajkowski.pl.

3. Za datę przedłużenia współpracy uznaje się datę zaksięgowania wpłaty dotacji, podanym w wiadomości eletronicznej o dotacji lub za porozumieniem stron między Właścicielem/Administratorem serwera mczajkowski.pl, a Użytkownikiem.

4. Wszelkie dotacje dokonywane są za porozumieniem Właściciela/Administatora serwera mczajkowski.pl, a Użytkownikiem i  podane do waidomości eletronicznej Użytkownika. O ewentualnych zmianach Właściciel/Administrator będzie informował Użytkownika. Wszelkie inne formy dotacji muszą być wcześniej uzgodnione indywidualnie i potwierdzone przez Właścicila/Administratora serwera mczajkowski.pl i Użytkownika.

5. W przypadku nie przedłużenia współpracy, Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wyłączenia konta po upływie daty ważności bez informowania o tym fakcie Użytkownika.

6. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy ze strony Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl w przypadku, kiedy współpraca została wykonana nieprawidłowo, z błędnymi danymi, brakiem wymaganych danych bądź stwierdzenia niepoprawności w zrozumieniu współpracy.  W takim wypadku współpraca pozostaje jako oczekująca aż do wyjaśnienia.

7. Jeśli współpraca przedstawiona na stronie https://mariuszczajkowski.pl/wspolpraca nie mówi inaczej, za czas rozliczeniowy współpracy przyjmuje się 21 dni kalendarzowych.

8. Właściciel/Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z zawieszenia konta Użytkownika z powodu braku współpracy i tym samym jej przedłużenia na kolejny okres.

9. Współpraca, jaką Właściciel/Administrator i Użytkownik porozumieli się, staje się zobowiązujące oby dwie stront i dotyczy to twyłącznie serwera mczajkowski.pl oraz podlegającemu wykorzystaniu wyłącznie na rzeczy oferowane na stronie https://mariuszczajkowski.pl/wspolpraca.

10. Wszystkie prośby do konta oraz stron współpracy realizowane są w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu podjęcia współpracy z Użytkownikiem.

11. W przypadku braku podjętej współpracy w terminie, dane powiązane z nią będą przechowywane na serwerze mczajkowski.pl Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl do 7 dni roboczych. Po 7 dniach roboczych od wygaśnięcia współpracy i braku kontaktu między stronami wszystkie dane konta będą usuwane z serwera mczajkowski.pl Użytkownika.

§ 8. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl stara się zapewnić jak najlepsze działanie serwera jednakże Użytkownik przyjmuje usługę "taką jaka jest" co oznacza, że Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie szkody wynikające z niefunkcjonowania serwera mczajkowski.pl.

2. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta założonego na serwerze mczajkowski.pl w przypadku naruszenia dowolnego z punktów Regulaminu.

3. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zablokowania/usunięcia konta Użytkownika w przypadku złamania zasad Regulaminu.

4. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przyczyn niezależnych, na które Właściciel/Administrator nie ma wpływu, tj. między innymi: awaria łącz pośrednich należących do innych operatorów, uszkodzenie sprzętu dostarczanego przez inne firmy, ataki DoS/DDoS skierowane na serwer mczajkowski.pl i konta  Użytkowników lub łącza, z których serwer mczajkowski.pl korzysta.

5. Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z konta przez Użytkownika, w tym również usunięcie lub uszkodzenie plików na założonym koncie na serwerze mczajkowski.pl w przypadku, kiedy wina leży bezpośrednio po stronie Użytkownika.

6. Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl zobowiązuje się udzielania pomocy Użytkownikowi w sprawach technicznych związanych z działaniem  kont na serwerze mczajkowski.pl tj. między innymi działaniem serwera mczajkowski.pl oraz oprogramowania działającego na serwerze mczajkowski.pl.

7. Właściciel/Administrator zobowiązuje się do utrzymania serwera i kont w jak najlepszym stanie oraz usuwania wszelkich awarii w możliwie najkrótszym terminie.

8. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo od odrzucenia prośby o konto  w przypadku, kiedy dane podane przez Użytkownika nie są prawdziwe.

9. Właściciel/Administrator może również odrzucić prośbę o założenie konta na serwerze mczajkowski.pl przez osobę, która dopuściła się w przeszłości złamania Regulaminu, doprowadziła z własnej winy do wcześniejszego zerwania współpracy słownej/pisemnej lub co do której Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl posiada podejrzenia o próbę wykorzystania założonego konta w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem bądź naruszający niniejszy Regulamin.

10. Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania tzw. "limitów bezpieczeństwa" w sytuacji, kiedy wprowadzenie ich jest konieczne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania serwera mczajkowski.pl, w tym m.in., ale nie ograniczając się do: równoczesnych połączeń do serwera, minimalnych interwałów czasowych w harmonogramach zadań, maksymalnego czasu wykonywania procesów użytkowników kont, maksymalnej liczby równocześnie uruchamianych procesów Użytkownika konta, ilości przesyłanych wiadomości poprzez serwer pocztowy Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl w krótkich okresach czasu. Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl zobowiązuje się na życzenie Użytkownika do udzielenia wszelkich informacji o aktualnie istniejących limitach bezpieczeństwa. Właściciel/Administrator gwarantuje również, że powyższe limity będą wprowadzane tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy ich brak może prowadzić do awarii bądź nieprawidłowego działania serwera mczajkowski.pl.

11.Wszystkie uwagi, zgłoszenia błędów i inne sprawy dotyczące serwera, stron internetowych i poczty elektronicznej Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl przyjmuje tylko i wyłącznie poprzez adres e-mail Użytkownika serwera mczajkowski.pl lub podany przez Użytkownika kontakt telefoniczny.

12.Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl zapewnia jednocześnie że, nie udostępni ani nie sprzeda danych Użytkowników kont założonych na serwerze mczajkowski.pl.

13.Dane osobowe Użytkownika udostępnione Właścicielowi/Administratorowi serwera mczajkowski.pl nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na tej stronie .

2. O zmianach w regulaminie Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl informuje Użytkownika  o tym fakcie drogą eletroniczną (e-mail).

3. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapozniania się z Regulaminem.

4. Właściciel/Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, udostępniania danych dostępowych do konta osobom trzecim lub innym, nieupoważnionym podmiotom.

5. W przypadku zmian w Regulaminie, Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl ma prawo odstąpić od współpracy po upływie daty terminu założonego konta na serwerze mczajkowski.pl. Przedłużenie współpracy równoznaczne jest z akceptacją nowego Regulaminu.

6. Wszystkie konta oferowane przez Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl dostępne są na stronie https://mariuszczajkowski.pl/wspolpraca i mogą zostać w każdej chwili zmienione. W przypadku zmian kont i strony współpracy, Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl nie będzie podawał odpowiednich informacji na tej samej stronie i w treści Regulaminu.

7. W przypadku zmian kont współpracy na serwerze mczajkowski.pl, Użytkownik ma prawo odstąpić od założonego konta współpracy po upływie kolejnego roku od przedłużenia założonego konta na serwerze mczajkowski.pl. W przypadku przedłużenia danego konta, Użytkownik zobowiązuje się na utrzymanie konta według aktualnej zawartej współpracy słownej/pisemnej z Właścicielem/Administratorem serwera mczajkowski.pl, chyba że zaistniała inna sytuacja  i została uzgodniona ona przez obie strony.

8. Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl przyjmuje, że adres e-mail podany przez Użytkownika jest adresem prawidłowym i aktualnym, a Użytkownik zobowiązuje się do weryfikacji podanych informacji na swoim koncie zapewniając, że są one prawidłowe.

9. Wszystkie komunikaty, informacje wysłane do Użytkownika drogą elektroniczną na wskazany na jego koncie adres e-mail uznaje się za doręczone i odebrane w ciągu maksymalnie 30 minut od momentu ich wysłania. Właściciel/Administrator serwera mczajkowski.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przez serwery pocztowe innego Właściciela/Administratora serwera niż serwera mczajkowski.pl, dostarczenie z opóźnieniem lub błędne działanie zewnętrznych serwerów pocztowych (w tym również wszelkiego rodzaju filtrów antyspamowych).

10. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

11. Wszelkie stosowane przez administratora serwera mczajkowski.pl procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym w skrócie „RODO”.

12. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysłanych po przez formularz kontaktowy w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz ich edytowania. Zgodę tą może w każdej chwili wycofać.

13. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji, komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oferowanych przez Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl, w tym komunikatów o pracach technicznych, przerwach w działaniu usług, wprowadzonych zmianach organizacyjnych bądź o zmianach w kontach na serwerze mczajkowski.pl oraz innych w sposób pośredni lub bezpośredni dotyczących Użytkownika i założonego konta dla niego na serwerze mczajkowski.pl.

14. Z chwilą założenia konta na serwerze mczajkowski.pl, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela/Administratora serwera mczajkowski.pl treści marketingowych i promocyjnych.

15. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

__________________________________________________
© 2008 - 2024 STRONA PRYWATNA

ADRES
ZAMIESZKANIA
___________________
Gdynia
Polska
Europa
TELEFON
________________________
PO KONTAKCIE E-MAIL
________________________________________
________________________
CV
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego